Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

مسئولین محترم آملی سکوت را بشکنید

میگن یــک موقع ســکوت خوبــه و گاهی الزمه، صبر الزمه
به هدف رســیدن اســت بعضی ها هــم اعتقاد دارنــد عجله کار شیطان است اما اینها نباید دلیلی بر سکوت مرگبار مسئولین آملی ما باشد. رسانهها هم از جمله ما
خسته از این بیتفاوتی ها و عدم پاســخگویی ها، هرچه میگویم آب در هاون اســت در صورتی که همین مسئولین از رسانه به عنوان ارکان اساسی جامعه و چشم و گوش مدیران نام میبرند اما توجهی به آن ندارند. برنامه های خبری یک طرفه در آمل یا رپرتاژ محور، عملکرد رسانه ها را خنثی کرده است. انتقادات و ســرنخ های تخلفات و مشکالت نیز مورد توجه مقامات باالتر قرار نمی گیرد هرچند این سیاست برای مسئولین در زیر کار شــانه خالی کردن مقبول باشد اما نباید فراموش کنند مردم پرسشــگر هســتند در بزنگاههای خاص پاسخ بی توجهی مدیران را خواهند داد. معلوم نیســت زبان مدیران ما الکن اســت یا به لکنت افتاده اند وعده ها و حرف ها تا عمل کیلومترها فاصله حرفای خوب می زنند اما در عمل مردم چیزی به عنوان دارد دائما حاصل نمی بینند. مردم آمل مطالبات زیادی هم از مسئولین دارند ششم بهمن نزدیک است روز مردم آمل که همگان از آن به عنوان حماســه یاد میکنند نه دهه شــصت و نه ده های دیگر تاکنون مردم شــریف آمل رو گردان نبوده اند و ثابــت کردهاند اما چقدر به درخواســت های مردم توجه شده است سکوت را بشکنید امور اجرایی را به نتیجه برســانید جلوی تخلفات را بگیرید اگر هم در امل از دست شما به عنوان مسئول کاری ساخته نیست آن را فریاد بزنید و از بالاتر مطالبه کنید.

۱۴۰۱/۱۰/۱

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :